Home I Next


Source : SONY Digital Camera (10X)
Cameraman : Khairul Naim Adham
BANDAR TAWAU, Sabtu 25 November 2000, 10:00 malam